วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมุนไพรไมยราพ
คณะผู้จัดทำ
1. นางสาว พรพิมล เรืองรัมย์ เลขที่ 19
2. นางสาวฤทัยรัตน์ อุ่นรัมย์ เลขที่ 25
3. นางสาว จริยา พุสดี เลขที่ 39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เสนอ
อาจารย์ประจำวิชา รตรัตยา จันทนสาโร
โรงเรียนภัทรบพิตร

ที่มา และความสำคัญของโครงงาน

โรคผื่นคันเป็นโรคที่พบบ่อยในคนปัจจุบัน โดยมากจะพบที่ประชาชนทั่วไปที่มีอาการคันตามผิวหนัง จากการศึกษาค้นคว้าและปรึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน(ยายของผู้จัดทำ) พบว่าสมุนไพรใบไมยราพผสมกับน้ำดินสอพองสามารถกำจัดผ่นคันได้ โดยไม่เป็นอันตรายและ
ไม่อาการแพ้เหมือนใช้สารเคมี ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
จากเหตุผลดังกล่าวจึงคิดทำการทดลองใบไมยรพกำจัดผื่นคัน เพื่อใช้สารสกัดใบไมยราพที่ได้นำไปให้เพื่อนใช้ในการทา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.

บทคัดย่อ

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดลองใช้สารสกัดจากใบไมยราพผสมกับน้ำดินสอพอง ผู้จัดทำร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน 3คน จากผลการสำรวจพบว่ามีนักเรียน 5 คน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงสรุปว่านักเรียนและผู้จัดทำคิดว่าปัญหานี้จำเป็นต้องดำเนินการต่อหลายๆครั้ง เพื่อแก้ปัญหาผื่นคัน

ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาและทดลองใบไมยราพผสมกับน้ำดินสอพองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนภัทรบพิตร

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

วัสดุ

-น้ำต้มสุก
-ดินสอพอง
-ใบไมยราพ

อุปกรณ์

-ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์
-เครื่องบด
-กะละมัง

วิธีการทดลอง

- นำใบไมยราพมาล้างแล้วนำมาตาก บดให้ละเอียด และใส่กล่องผลิตภัณฑ์เก็บไว้และนำน้ำมาต้มแล้วเอาดินสอพองมาผสมกับน้ำและนำมาใส่กลองผลิตภัณฑ์เก็บไว้นำไมยราพที่บดแล้วมาผสมกับน้ำดินสอพอง ก็จะได้ผลิตภัณ์ที่ต้องการ

สรุปผลการทดลองจากการทดลองใช้สารสกัดใบไมยราพในรักษา ใช้ทาแก้ผื่นคันมีผลการสรุปดังนี้คือ
เพื่อนที่มีอาการแก้ผื่นคัน จำนวน 5 คน สามารถรักษาอาการของโรคได้ 4 คน ส่วน 1 คน นั้น ใช้วิธีการทดลองไม่ถูกต้อง โดยทาแค่ครั้งเดียวไม่ยอมทาหลายๆ ครั้ง ทำให้ไม่รักษาแก้ผื่นคันได้ แต่ผลการทดลองเป็นส่วนมาก สามาทำไห้หายคันได้ ดังนั้นใบไมยราพสามารถรักษาแก้ผื่นคันได้

ประโยชน์

1. ได้เรียนรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม
2. ได้รู้จักสมุนไพร
3. สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ทาแก้ผื่นคันและหัด ใบสดตำผสมกับเกลือและพิมเสน ใช้พอกแผลพุพอง
4. ได้รู้จักสรรพคุณของต้นไมยราพ